Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van verkoper Fietsen Den Engel en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen verkoper en koper. De prijzen zijn altijd in Euro inclusief BTW.
Bestellingen kunnen door de koper niet gewijzigd of geannuleerd worden, tenzij met schriftelijk akkoord van Fietsen Den Engel. Levertijden worden louter ter informatie verstrekt. Gebeurlijke vertragingen in de levering van prestaties of goederen, van welke aard ook (overmacht of niet), kunnen nooit aanleiding geven tot enige annulering, uitstel van betaling, schadevergoeding of prijsvermindering. De inontvangstneming van goederen, door de koper of zijn aangestelde, geldt als algemeen akkoord en aanvaarding. Klachten omtrent beweerde zichtbare gebreken worden als niet ontvankelijk beschouwd. Eventuele andere klachten dienen op straffe van niet-ontvankelijkheid schriftelijk gemeld te worden binnen de acht dagen na levering. Op nieuwe goederen wordt de gebruikelijke verkoopgarantie van de producent verleend. Fietsen Den Engel kan nooit gehouden zijn tot betaling van enige schadevergoeding die de verkoopprijs te boven gaat.
Elk geschil m.b.t. het afsluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst of van overeenkomsten daaruit afgeleid, rechtstreeks of onrechtstreeks, wordt beheerst door het Belgisch recht en zal tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken en vredegerechten van het gerechtelijk arrondissement waar Fietsen Den Engel gevestigd is, behoren.
Alle communicatie naar verkoper Fietsen Den Engel :
Handelsnaam: Motozaak De Engel NV gevestigd in de Ringlaan 53
te 8480 Ichtegem met ondernemingsnummer BE0436511579
telefoon 051/580813 mail info@fietsendenengel.be

Herroepingsrecht

Als consument, heeft u het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de verkoopovereenkomst te herroepen op voorwaarde dat het product niet geregistreerd of ingeschreven is op naam van de koper, dat het product niet gebruikt is - bij een scooters of elektrische fiets dus nog nul kilometer op de teller staat -  en dat het product niet speciaal op maat gemaakt is voor de koper.
De termijn gedurende welke het herroepingsrecht bestaat, vangt aan op het moment dat u onze producten ontvangt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u Fietsen Den Engel via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de verkoopovereenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. U kunt dit formulier ook hier downloaden.
U dient de goederen onmiddellijk en in ieder geval ten laatste binnen 14 dagen vanaf de dag waarop u ons in kennis hebt gesteld van de herroeping van deze overeenkomst, aan ons terug te sturen of te overhandigen. De termijn wordt in acht genomen, indien u de goederen vóór afloop van de termijn van 14 dagen verstuurt.
U draagt de rechtstreekse kosten voor terugzending van de goederen. 
U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Disclaimer

Hoewel Fietsen Den Engel zich inspant om de kwaliteit te verzekeren van de informatie op de site aangeboden, geeft zij geen enkele waarborg omtrent de juistheid of de opvolging van deze informatie. Fietsen Den Engel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een publicatiefout of enige andere fout die invloed heeft op de inhoud van deze site.
In geval dat informatie over een product, zoals de prijs van dat product, op de site om welke reden dan ook verkeerd zou zijn weergegeven, houdt Fietsen Den Engel zich het recht voor een bestelling van dergelijk product te weigeren of te annuleren.

Privacy Policy

De gegevens verzameld via deze website zijn bestemd voor intern gebruik door Fietsen Den Engel. Deze gegevens worden NOOIT doorgegeven aan derden, zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Cookie Policy

Met het gebruik van de website, gaat u akkoord met deze Cookie Policy, van toepassing wanneer u deze website bezoekt met elk soort toestel. Elke verandering aan dit beleid zal hier gepubliceerd worden. We behouden het recht om deze Cookie Policy af en toe aan te passen. Deze aanpassingen zijn van toepassing zodra ze hier gepubliceerd zijn. Indien u de website verder blijft gebruiken, gaat u akkoord met alle dergelijke veranderingen.